Mary 2023

Learning all about Mary

Jesus loves her. The saints love her. And we love Mary too! Here you’ll learn more about why our Blessed Mother Mary is loved so much by so many people all around the world. You’ll learn how Jesus’ mom is our mom too! Plus, there are colorful stickers and fun activities to help you learn about Mary, who loves you too!

Kilalanin si Maria

Mahal siya ni Hesus. Mahal siya ng mga santo at mga banal. At mahal din natin siya! Marami kang matututunan dito kung bakit si Maria ay mahal na mahal ng mga tao mula sa iba’t ibang panig ng mundo. Malalaman mo rin kung bakit ang Ina ni Hesus ay Ina rin nating lahat! Plus, may mga makukulay ka rin na mga stickers para matutunan ang tungkol kay Maria na nagmamahal din sayo!

Sa Loob: Mga laro (I-connect ang mga dots, kumpletuhin ang mga salita, kulayan si Maria, crossword)

Praying the Rosary

Remember when you were first learning to count and you would use your fingers to keep track? The Rosary works in the same way. It is a prayer organized in an easy way to remember both the words of the Bible and the most important stories from the life of Jesus. The prayers that make up the Rosary are very simple, and most of the words come right from the Bible. Use the colorful stickers in this booklet to learn the Rosary step by step, and it will serve you as a useful reminder of a devotion that will last a lifetime!

Ang Pagdarasal ng Rosaryo

Naaalala mo pa ba noong una kang natutong magbilang gamit ang iyong mga daliri? Ganoon din ang pagro-rosaryo. Ito ay isang panalanging isina-ayos sa madaling paraan upang mabilis na maalala ang mga salita sa Bibliya at ang mga mahahalagang kwento sa buhay ni Hesus.

Ang mga panalanging bumubuo sa rosaryo ay simple at karamihan ng mga salita ay hango sa Bibliya.

Gamitin ang mga makukulay na stiker sa librong ito upang matutunan ang Rosaryo sa tama nitong pagkakasunod-sunod, at ito ay magiging epektibong paalala tungkol sa isang debosyong magpakailanman.