Rosary

1. Praying the Rosary

Remember when you were first learning to count and you would use your fingers to keep track? The Rosary works in the same way. It is a prayer organized in an easy way to remember both the words of the Bible and the most important stories from the life of Jesus. The prayers that make up the Rosary are very simple, and most of the words come right from the Bible. Use the colorful stickers in this booklet to learn the Rosary step by step, and it will serve you as a useful reminder of a devotion that will last a lifetime!

2. Ang Pagdarasal ng Rosaryo

Naaalala mo pa ba noong una kang natutong magbilang gamit ang iyong mga daliri? Ganoon din ang pagro-rosaryo. Ito ay isang panalanging isina-ayos sa madaling paraan upang mabilis na maalala ang mga salita sa Bibliya at ang mga mahahalagang kwento sa buhay ni Hesus.

Ang mga panalanging bumubuo sa rosaryo ay simple at karamihan ng mga salita ay hango sa Bibliya.

Gamitin ang mga makukulay na stiker sa librong ito upang matutunan ang Rosaryo sa tama nitong pagkakasunod-sunod, at ito ay magiging epektibong paalala tungkol sa isang debosyong magpakailanman.